Llei de dependència

decoration line

Des d'Artris et facilitem tota la informació per conèixer la llei de la dependència i els passos a seguir per sol·licitar-ne les prestacions. T'orientem en aconseguir les ajudes econòmiques que l'Administració posa a disposició per a les persones grans o dependents.

A Artris entenem que l'envelliment pot comportar reptes emocionals i mentals únics. Els nostres assessors experimentats i compassius s'especialitzen a ajudar les persones grans a afrontar aquests reptes, proporcionant un entorn segur i de suport per al creixement i la curació.

Oferim una àmplia gamma de serveis d'assessorament. Els nostres assessors estan aquí per donar-te suport.

Llei de dependència
Qui pot beneficiar-se'n?
Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts
Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigeix a qui en té la guàrdia i la custòdia
Les persones que, tot i reunir els requisits anteriors, no tenen la residència espanyola es regeixen per la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, pels tractats internacionals i pels convenis que s'estableixen en el seu país d'origen.
Llei de dependència
Què és la dependència i qui és el dependent?

Dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l'atenció d'una o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

Grau 1
Dependència moderada
Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
Grau 2
Dependència Severa
Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
Grau 3
Gran dependència
Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.
Llei de dependència
Com puc aconseguir l'ajuda?
1
Sol·licitud
Si una peresona es considera dependent, pot sol·licitar la iniciació del proces d'avaluació de dependència, sigui ella mateixa o a través d'un familiar o representant legal. Els Serveis de valoració de la dependència (SEVAD) seran els que valoraran la sol·licitud.
2
Valoració
Un professional d’aquests serveis trucarà per acordar dia i hora per visitar a la persona sol·licitant a casa o al centre en què es troba ingressada. Si no et poden establir contacte per telèfon, s'enviarà una carta en què es demanarà que la persona sol·licitant es posi en contacte amb els Serveis de valoració de la dependència (SEVAD).
3
Resolució
Un cop feta la valoració, els Serveis de valoració de la dependència (SEVAD) emetran la resolució de reconeixement de la situació de dependència, en què es determinarà el grau de dependència, el qual es podrà revisar en cas de millora o empitjorament de la situació de dependència.
4
Acord PIA
Posteriorment i d’acord amb aquest reconeixement, els serveis socials concertaràn una entrevista per elaborar el Programa Individual d’Atenció (PIA), que estableix els serveis i prestacions adequades a la teva situació.
Haig de pagar beneficis otorgats?
La llei ha creat un sistema de copagament on cada persona haurà de contribuir segons els seus ingressos.
Llei de dependència
A quins serveis puc accedir?
  • Teleassistència
  • Ajuda a domicili
  • Centre de dia
  • Atenció residencial
A quins serveis puc accedir?